Monthly Archives: August 2014

2014 AvaNi hastham

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

    • thiruppallANdu, thiruppAvai, athimAnusha sthavam, srI sthavam – gOshti and sARRumuRai
IMG_7638
  • Evening
    • puRappAdu for kUrathAzhwAn with rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti
    • Return to sannidhi
    • kOyil thiruvAimozhi, varadharAja sthavam gOshti and sARRumuRai

2014 pavithrOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

  • Invitation

2014_pavithrOthsavam_invitation

10590476_1478414819076737_1249168121832620039_n 10614209_1478425662408986_1060435111903797290_n